Nadanie numeru na nieruchomość

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Załączniki do wniosku:
  a) kserokopia dokumentów potwierdzających prawo do władania nieruchomością (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu, umowa dzierżawy, itp.*)
  b) dane o położeniu obiektu wraz z naniesionym wejściem do budynku (kopia mapy zasadniczej z inwentaryzacją powykonawczą budynku, projekt zagospodarowania działki*)
  c) kserokopia protokołu odbioru budynku (w przypadku budynków nowo powstałych),
  d) kserokopia decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku budynków w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania)
  * niepotrzebne skreślić

2. Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - wpłacana w kasie Urzędu za nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • Kwit potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

3. Termin odpowiedzi:

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

4. Osoba odpowiedzialna:

 • inspektor ds. gospodarki komunalnej

5. Tryb odwoławczy:

 • brak

6. Uwagi:

 • Odbiór zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę
  • za pośrednictwem poczty
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca

Podstawa prawna: art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Załącznik - Wniosek o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

 

Informacja zatwierdzona przez Małgorzata Sieradzka dnia 23.06.2010 13:05
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.06.2010 13:05. Odsłon 661, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony