Referat Ogólno - Organizacyjny

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania Urzędu,
2) prowadzenie rejestru i zbioru pełnomocnictw i upoważnień,
3) prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Burmistrza,
4) rejestracja i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,
5) prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami, spisami, w tym ich zabezpieczenie organizacyjno-techniczne,
6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu,
8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,
9) prowadzenie spraw osób zatrudnionych na podstawie umowy na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz staże absolwenckie,
10) wyposażanie stanowisk pracy w materiały i środki techniczne, biurowe, prasę,
11) prowadzenie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych Urzędu oraz zbioru aktów prawnych,
12) nadzór nad sprawnością oraz wykorzystaniem samochodów służbowych,
13) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
14) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
15) administrowanie budynkami i pomieszczeniami administracyjnymi,
16) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej składników majątkowych Gminy,
17) zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej burmistrza i jego zastępcy,
18) rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach działalności referatu,
19) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
20) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
21) przygotowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i składanie sprawozdań z jego realizacji,
22) przygotowywanie projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i składanie sprawozdań z jego realizacji,
23) prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowotną,
24) rozwiązywanie problemów z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
25) prowadzenie dokumentacji i obsługa Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
26) działania na rzecz niepełnosprawnych i seniorów,
27) prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestru i zbiorów uchwał Rady,
b) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę,
c) prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,
d) prowadzenie ewidencji wniosków komisji Rady,
28) obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady i komisji,
29) prowadzenie spraw dotyczących współpracy Rady z innymi gminami, organizacjami i instytucjami,
30) prowadzenie spraw osobowych radnych,
31) ewidencjonowanie wniosków i zapytań wyborców,
32) prowadzenie dokumentacji oraz obsługi organizacyjno-technicznej narad organizowanych przez Burmistrza,
33) prowadzenie spraw dotyczących działalności samorządu mieszkańców jednostek pomocniczych, w szczególności:
a) organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich,
b) organizacja i obsługa zebrań wiejskich,
c) prowadzenie zbioru uchwał zebrań wiejskich,
d) ewidencjonowanie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, sołtysa i rad sołeckich,
e) organizacja narad i spotkań z sołtysami,
f) organizowanie konsultacji społecznych w sprawach tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej,
g) prowadzenie ewidencji składników mienia administrowanego przez sołectwa,
h) prowadzenie dokumentacji świetlic wiejskich,
i) ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków rad sołeckich,
34) realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:
a) zabezpieczenie funkcjonowania Burmistrza na stanowisku kierowania,
b) zabezpieczenie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
c) zabezpieczenie działania administracji i informatyzacji,
d) przygotowanie służby zdrowia, działu zabezpieczenie społeczne, praca i oświata,
e) nadzór nad dystrybucją i sposobem wykorzystania przydzielonych środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek organizacyjnych biorących udział przy realizacji ważnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych zniszczeniach w wyniku działań wojennych.
35) prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu - utrzymanie w sprawności systemu
i sprzętu informatycznego Urzędu,
36) analizowanie potrzeb w zakresie systemów informatycznych, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania,
37) aktualizacja stron WWW Urzędu Miejskiego
38) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, ochrony zdrowia i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
39) prowadzenie rejestru instytucji kultury i rejestru jednostek organizacyjnych gminy,
40) wydawanie zezwoleń na organizację zabaw,
41) prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych,
42) realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:11
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:11. Odsłon 1012, Wersja 14
Wersja :   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony