Zakres działania Komisji Spraw Społecznych

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

1)opiniowanie w sprawach ochrony zdrowia mieszkańców gminy w tym organizacji i funkcjonowania placówek lecznictwa otwartego,
2)opiniowanie w sprawach oświaty, w szczególności organizacji i funkcjonowania gimnazjum, szkolnictwa podstawowego, przedszkoli, żłobka, dowozu uczniów do szkół oraz prowadzenia klas zerowych,
3) opiniowanie w zakresie działalności gminnych placówek upowszechniania kultury i bibliotek,
4)wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych podejmowanych przez inne jednostki, organizacje oraz osoby fizyczne,
5)organizacja i funkcjonowanie gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz działalności klubów i sekcji sportowych,
6) opiniowanie spraw z zakresu pomocy społecznej, w tym analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia, tworzenie warunków organizacyjnych, funkcjonowania pomocy społecznej oraz pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
7)opiniowanie w sprawach zagospodarowania terenów wiejskich,
8)ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych oraz opiniowanie w sprawach związanych z gospodarką mienia i gospodarką finansową jednostek pomocniczych,
10)współpraca z istniejącymi instytucjami wspierającymi wieś i rolnictwo,
13)badanie i wrażanie opinii w sprawach odwołań związanych z procedurą wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej.

Informacja zatwierdzona przez dnia 05.01.2011 11:47
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.01.2011 11:47. Odsłon 278, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 
Początek strony