Zastępca Burmistrza

 

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1)       podejmowanie czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,

2)       wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,  w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,

3)       składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 7,

4)       sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a)      Referatem Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,

b)      Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,                   

c)      Referatem Spraw Obywatelskich,

d)      Urzędem Stanu Cywilnego,

e)      Transgranicznym Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki,

 

5)       pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanych Referatów pod nieobecność Kierownika Referatu,

6)       przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 28.01.2008 9:39
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.01.2008 9:39. Odsłon 1757, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony