Urząd Stanu Cywilnego

 

 Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
3) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
4) załatwianie spraw konsularnych w zakresie dokumentów stanu cywilnego,
5) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
6) prowadzenie ewidencji przechowywanych ksiąg i akt stanu cywilnego,
7) przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska,
8) przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka i nadawaniu dziecku nazwiska męża i matki,
9) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
10) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka,
11) uroczyste nadawanie imion dzieciom,
12) organizowanie uroczystości jubileuszowych,
13) przekazywanie ksiąg stuletnich do archiwum państwowego,
14) dokonywanie innych czynności wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
15) wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.
16) prowadzenie ewidencji ludności pobytu stałego i czasowego,
17) załatwianie spraw związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Łączności ( PESEL),
18) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu lub na wniosek,
19) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
20) udzielanie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie miasta i gminy,
21) sporządzanie informacji dotyczących ewidencji dzieci,
22) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,
23) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
24) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
25) przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,
26) wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem,
27) ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy obywającym ćwiczenia wojskowe,
28) prowadzenie spraw dotyczących refundacji utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe,
29) wydawanie decyzji o uznaniu osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, bądź za żołnierza samotnego,
30) wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i opłat żołnierzom,
31) wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
32) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji osób do kwalifikacji wojskowej,
33) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
34) prowadzenie spraw repatriacyjnych,
35) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
36) sporządzanie testamentów,
37) realizacja zadań obronnych, obejmujących przede wszystkim przygotowania związane z rejestracją osób do kwalifikacji wojskowej i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, powszechną mobilizacją oraz wykorzystaniem ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP.
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:37
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:37. Odsłon 638, Wersja 9
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony