Zastępca Burmistrza

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) podejmowanie czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
3) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 7,
4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b) Referatem Inwestycji i Rozwoju Gminy,
c) Referatem Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego,
5) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanych Referatów pod nieobecność Kierownika Referatu,
6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:50
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:50. Odsłon 1756, Wersja 9
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony