Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych


 

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl


 

 

Termin załatwienia sprawy: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

 

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Telefon kontaktowy: 95 7636305

 

Sposób załatwienia:
Po złożeniu wniosku w formie pisemnej organ udostępnia dane. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.
Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:
- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.
Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:
- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny
- jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie
pozwalający na ustalenie tożsamości
- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą
Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby
poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.


 

Miejsce odbioru: Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie


 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o udostępnienie danych
- potwierdzenie uiszczenia opłaty
- dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby


 

Czas realizacji: 7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)


 

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.
Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010


 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia - w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

 

Uwagi:

Dane dot. osób zameldowanych poza gminą Strzelce Krajeńskie udostępnia właściwy Urząd Miasta i Gminy lub Wydział Udostępniania Informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich MSWiA, ul. Domaniewska 36/38
00-672 Warszawa


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2008 r. Nr 207 poz.1298), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2008 r. Nr 214 poz.1353 ze zm.)

 

Załączniki:


Wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych


 

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Julita Górska dnia 22.02.2013 8:33
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 22.02.2013 8:33. Odsłon 13, Wersja 4