Zezwolenie na lokalizację tablicy informacyjnej (reklamy)w pasie drogi gminnej

Zezwolenie na lokalizację tablicy informacyjnej (reklamy) w pasie drogi gminnej


1.  Wymagane dokumenty:
 
§         wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy informacyjnej (reklamy) w pasie drogowym drogi gminnej – w załączeniu, 
§         projekt graficzny uzgodniony w zakresie wymogów estetyczno – kolorystycznych z architektem gminnym, 
§         projekt konstrukcyjny zawierający podstawowe wymiary (szerokość i długość tablicy oraz wysokość nad ziemią i rodzaj materiału, z jakiego zostanie sporządzona). Uwaga: projekt graficzny i konstrukcyjny mogą stanowić jeden dokument. 

2.  Opłaty: 
§      zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie części III pkt 44 ppkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225,  poz. 1635 z późn. zm.). 

3.  Termin załatwienia: 
§      do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 

4.  Osoba odpowiedzialna: 
§      inspektor ds. gospodarki komunalnej  

5.  Tryb odwoławczy: 
§         Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

6.  Uwagi: 
§         Odbiór decyzji na ustawienie tablicy informacyjnej lub reklamowej może nastąpić w jednej z dwóch form:
-         osobiście przez wnioskodawcę
-         za pośrednictwem poczty 
§       O formie odbioru decyduje wnioskodawca. 


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwała nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj.

ZAŁĄCZNIK:

Wniosek o wydanie zezwolenia na ustawienie tablicy reklamowej w pasie drogi gminnej  
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 23.02.2009 10:31
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 23.02.2009 10:31. Odsłon 274, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony