Adaptacja i remont lokali we własnym zakresie

ZWIEKSZENIE MIESZKANIOWEGO ZASOBU  POPRZEZ  ADAPTACJĘ  LOKALI NIEMIESZKALNYCH  NA  LOKALE  MIESZKALNE

 

Wydanie skierowania na zawarcie umowy najmu po zakończonej nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie pomieszczeń mieszkalnych

 

Wynajmujący sporządza i podaje do publicznej wiadomości na okres miesiąca poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego i Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. wykaz lokali i obiektów budowlanych wytypowanych do remontu, nadbudowy i rozbudowy, na koszt przyszłego najemcy z informacją o terminie składania wniosków.

Wyboru osób, które otrzymują skierowanie na zawarcie umowy najmu o udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

 

Miejsce załatwienia

         Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 7631130 w. 237

         Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

 

Opłaty

         Nie ma

 

Termin załatwienia

         Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

         Odwołanie rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa

 

Podstawa prawna

         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

         Uchwała Nr XXVIII/244/2002 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 16.11.2005 14:10
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 16.11.2005 14:10. Odsłon 475, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony