Urząd Stanu Cywilnego

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1)      sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

2)      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

3)      wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

4)      załatwianie spraw konsularnych w zakresie dokumentów stanu cywilnego,

5)      prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,

6)      prowadzenie ewidencji przechowywanych ksiąg i akt stanu cywilnego,

7)      przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do poprzedniego nazwiska,

8)      przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka i nadawaniu dziecku nazwiska męża            i matki,

9)      przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,

10)  przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka,

11)  uroczyste nadawanie imion dzieciom,

12)  organizowanie uroczystości jubileuszowych,

13)  przekazywanie ksiąg stuletnich do archiwum państwowego,

14)  dokonywanie innych czynności wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

15)  wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.

16) prowadzenie ewidencji ludności pobytu stałego i czasowego,

17) załatwianie spraw związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego ElektronicznegoSystemu Łączności (PESEL),

18) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu lub na wniosek,

19) wydawanie sażwiadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistychh,

20) udzielanie informacji adresowych o osobach zameldowanych na terenie miasta i gminy,

21) sporządzanie informacji dotyczących ewidencji ludności,

22) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisu wyborców,

23) wydawanie dokumentów stwierdzajacych tożsamość,

24) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

25) przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,

26) wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem,

27) ustalanie wysokości świadczenia rekompensujacego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,

28) prowadzenie spraw dotyczących refundacji utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe,

29) wydawanie decyzji o uznanie pobowrowych, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzom odbywającym tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

30) wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołniezrom oraz poborowym odbywającym służbę zastępczą i odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej,

31) wydawanie dycyzji o konieczności sprawowania przez poborowego i żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

32) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,

33) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru,

34) prowadzenie spraw repatriacyjnych,

35) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,

36) sporzadzanie testamentów,

37) realizacja zadań obronnych, obejmujących przede wszystkim przygotowania związane z rejestracją przedpoborowych i przeprowadzeniem poboru, powszechną mobilizacją oraz wykorzystaniem ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP.

Informacja zatwierdzona przez dnia 28.01.2008 13:41
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.01.2008 13:41. Odsłon 639, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony