Adaptacja i remont lokali we własnym zakresie

ADAPTACJA I REMONT LOKALI WE WŁASNYM ZAKRESIE 

Miejsce załatwienia

 • Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu  Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 46  
 • Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37). 

Wymagane dokumenty   

 • Zaświadczenie o dochodach osiąganych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

Postępowanie  

 • Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które zgodnie z opinią wynajmującego wymagają wykonania remontu kapitalnego lub do adaptacji na lokale mieszkalne, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty. 
 • Lokale te mogą być wynajmowane osobom oczekującym na lokale zamienne i umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych kosztów remontu.
 • Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając: okres zabiegania o przydział mieszkania, pozycję wniosku na liście przydziału, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe i zdrowotne.
 • Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym.
 • Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót. 

 

Tryb odwoławczy

 • Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe  okoliczności. 

Podstawa prawna            

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami).            
 • Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Informacja zatwierdzona przez dnia 30.11.2010 12:18
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.11.2010 12:18. Odsłon 475, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony