Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Strzelce Krajeńskie prowadzony jest na podstawie  art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnianai tejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz.189).

 1.  Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Ogólno - Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, tel. 95 76 36 313
 2. Zgodnie z§ 10 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r., informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora
 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia sie przez: 
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej
 4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt.1 jest bezpłatne i odbywa sie  przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 7. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony:

  - odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,

  - odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

  Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.
 8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje sie  osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Informacja zatwierdzona przez dnia 25.07.2012 12:32
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.07.2012 12:32. Odsłon 85, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony