Zastępca Burmistrza

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,  w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad;
 5. pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanych Referatów pod nieobecność Kierownika Referatu,6)      
  • Referatem Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,
  • Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,                   
  • Referatem Spraw Obywatelskich,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Transgranicznym Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki,
  6.pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanych Referatów pod nieobecność    Kierownika Referatu, 
   7.przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 14.05.2008 10:59
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.05.2008 10:59. Odsłon 1757, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony