Zastępca Burmistrza

 

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

 1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,  w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 3. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: 
  • Referatem Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego,
  • Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,                   
  • Referatem Spraw Obywatelskich,
  • Urzędem Stanu Cywilnego
 5. pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników nadzorowanych Referatów pod nieobecność    Kierownika Referatu, 
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 12.01.2010 12:10
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2010 12:10. Odsłon 1757, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony