Zakres działania Komisji Budżetowej

ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

1) analizowanie wniosków jednostek pomocniczych i mieszkańców miasta i gminy do budżetu i ich opiniowanie,
2) opiniowanie projektu budżetu gminy,
3) opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
4) opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków proponowanych przez burmistrza w toku wykonywania budżetu,
5) opiniowanie wydatków budżetowych i dochodów w działach związanych z działalnością komisji,
6) opiniowanie wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego,
7)wyrażanie opinii w sprawach gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu,
8)wyrażanie opinii w sprawach dotyczących: wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, a także zaopatrzenia w energię elektryczną, c.o. oraz gaz,
9)rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 05.01.2011 11:37
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.01.2011 11:37. Odsłon 249, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony