Burmistrz

Pracą Urzędu kieruje Burmistrz.
1. Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
2. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
3. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie,
3) określanie polityki kadrowej i płacowej,
4) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
5) udzielanie pełnomocnictw procesowych,
6) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,
7) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i udzielanie upoważnień w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:49
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:49. Odsłon 4402, Wersja 6
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony