Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy należy w szczególności:
1) opracowywanie analiz potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury technicznej i możliwości ich zaspakajania,
2) opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych Gminy i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
3) realizacja inwestycji komunalnych, ich rozliczanie i przekazywanie do eksploatacji,
4) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych,
5) sporządzanie kosztorysów dla inwestycji prowadzonych przez Gminę we własnym zakresie, dokonywanie ich odbioru i nadzór nad przebiegiem ich prac,
6) dokonywanie ogólnej oceny technicznej zabudowań należących do Gminy lub przejmowanych na mienie komunalne przez Gminę,
7) opracowywanie wniosków, prowadzenie oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych współfinansowanych ze środków funduszy krajowych i unijnych na zadania wynikające z potrzeb Gminy,
8) sporządzanie porozumień w sprawach przeznaczenia środków finansowych Gminy na współfinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych dla innych jednostek,
9) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i udzielaniem zamówień publicznych,
10) rozliczanie wydatków realizowanych w ramach robót publicznych,
11) organizacja pracy osób zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
12) prowadzenie spraw osób skierowanych do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
13) współpraca i nadzór nad działalnością placówek kultury,
14) prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
15) koordynacja działań w zakresie realizacji zawartych porozumień i umów z gminami z zagranicy,
16) prowadzenie działań związanych z promocją gminy, w szczególności opracowywanie i wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych Gminy, ich kolportaż i rozpowszechnianie,
17) prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także promocję i upowszechnianie kultury,
18) opracowywanie i promowanie oferty turystycznej Gminy
19) realizacja zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury turystycznej i sportowej,
20) nadzór nad dystrybucją i sposobem wykorzystania przydzielonych środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji ważnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych zniszczeniach w wyniku działań wojennych oraz przygotowania organizacji kultury i sportu w Gminie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
21) nadzór i wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:47
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:47. Odsłon 693, Wersja 10
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony