Referat Finansowo - Budżetowy

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej Gminy,
2) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
3) finansowe wykonywanie budżetu uchwalonego przez Radę,
4) wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie,
5) sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonania budżetu,
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
7) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowania zadań w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
10) dokonywanie okresowych analiz wykonania planu i budżetu oraz opracowywania materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady i Burmistrza,
11) sprawowanie nadzoru jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji wydatków określonych w budżecie,
12) nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
13) prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz windykacja podatków i innych należności na rzecz Gminy,
14) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
15) prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
16) pobór i ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowanie wieczystego oraz innych umów cywilnoprawnych,
17) kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
18) prowadzenie obsługi kasowej budżetu,
19) obsługa finansowa jednostek pomocniczych,
20) obsługa kredytów bankowych i pożyczek,
21) obsługa księgowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
22) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
23) prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
24) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
25) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
26) prowadzenie dokumentacji finansowej dodatków mieszkaniowych,
27) prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej robót publicznych oraz rozliczeń z tego tytułu z Powiatowym Urzędem Pracy,
28) nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych w Urzędzie i ich rozliczenie,
29) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i wyposażenia Urzędu,
30) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych oraz o stanie majątkowym i rodzinnym dla podatników i jednostek organizacyjnych Gminy,
31) współdziałanie z NIK, urzędami skarbowymi, izbą skarbową oraz innymi organami powołanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej.
32) wydawanie zaświadczeń o spłacie hipoteki z tytułu sprzedaży nieruchomości
i przekształceń użytkowania wieczystego na własność.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:12
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:12. Odsłon 564, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony