Zameldowania

Zameldowanie na pobyt stały


Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

 

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Telefon kontaktowy: 95 7636305

 

 

Sposób załatwienia:


Czynności zameldowania na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby. Obowiązek zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące musi nastąpić najpóźniej w 30 dniu zmiany miejsca pobytu.
Aby dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowanie to następuje automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu.
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców u którego dziecko faktycznie przebywa albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.
Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważna 2 miesiące od dnia wystawienia.
Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:

Urząd Miejski ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 

Wymagane dokumenty:


- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości (dla osób niepełnoletnich, które nie posiadają dowodu osobistego odpis skrócony aktu urodzenia)
- wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego"
- wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
- tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, akt notarialny, orzeczenie sądu) - do wglądu
- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości - w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik

Czas realizacji: niezwłocznie

 

 

Opłaty:


Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

 

Uwagi: brak

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)

 

Załączniki:


Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel

Informacja zatwierdzona przez Julita Górska dnia 14.02.2013 11:05
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 14.02.2013 11:05. Odsłon 11, Wersja 1
 
Początek strony