Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzelcach Krajeńskich
 Aleja Piastów 13
tel: (0-95) 763-24-05, (0-95) 763-21-08
Fax: (0-95) 763-24-05

Dział Świadczeń Rodzinnych
tel: (0-95) 763-57-36

e-mail: mgopsstrzelcekr@neostrada.pl

 

 

 

Elektroniczny Urząd Podawczy:

https://eup.mpips.gov.pl/eup/php/index.php?_mod=formmod&_op=welcome&_setdomain=ops-strzelcekrajenskie

 

 

 

Strona internetowa:

www.mgopsstrzelcekrajeńskie.opsinfo.pl   

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do  15.30

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 8.00 do 12.00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powołaną przez władze gminne do organizowania i świadczenia pomocy. Ośrodek realizuje cel pomocy społecznej, jakim jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, sądem i policją.

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej i ekologicznej
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 

  Pomoc społeczna świadczona jest w formie:

 

 • pracy socjalnej
 • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • rzeczowej (posiłek, ubranie )
 • kierowania do domów pomocy społecznej
 • schronienia
 • sprawienia pogrzebu
 • finansowej ( zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, pomoc państwa w zakresie dożywiania)

 

Wysokość udzielanej pomocy finansowej uzależniona jest od kryterium dochodowego, od dochodu rodziny, liczby osób ubiegających się o pomoc oraz możliwości finansowych Ośrodka.

 

 Dochód kwalifikujący do udzielenia pomocy od dnia 01 października 2012r. :

 • na osobę samotnie gospodarującą wynosi 542,00 zł.
 • na osobę w rodzinie 456,00 zł.

 

Od dnia 01 maja 2004 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy gminy wypłaca świadczenia rodzinne i od dnia 01 października 2007 r. fundusz alimentacyjny.

 Świadczenia rodzinne przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznaje się na okres zasiłkowy od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od daty złożenia wniosku do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do funduszu alimentacyjnego przysługuje od daty złożenia do końca okresu zasiłkowego.


Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00zł.Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


W okresie od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1.   77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

 1. urodzenia dziecka (jednorazowo 1 000 zł);
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł miesięcznie);
 3. samotnego wychowywania dziecka (170,00 zł miesięcznie);
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80,00 zł miesięcznie);
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60,00 zł lub 80,00 zł miesięcznie);
 6. rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł raz w roku);
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (50,00 zł lub 90,00 zł miesięcznie).

 

 

Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2013 roku.Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 

1) matce albo ojcu,

 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewniona, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osoba wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

 

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniemw Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 

1) nie później ni do ukończenia 18 roku życia lub

 

2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno–rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 

2) osoba wymagająca opieki:

 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowo-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą,i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

 

5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 

6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy od stycznia 2013 roku.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniemo znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 

1) obywatelom polskim,

 

2) cudzoziemcom:

 

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

 

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniemw Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

 

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

 

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

 

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 

5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

 

6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentu tożsamości
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  UWAGA !
  Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieka lekarska przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych spowodowała, że do dnia 31 grudnia 2011 r. dodatek lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży.
  Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

 • do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
 • jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
 • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (dla osoby uprawnionej).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy 2009/0010 trwa od 1 października 2009r. do 30 września 2010 r.

"Rodzina" - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, a także osobę uprawnioną.

Do członków rodziny nie zalicza się:

 

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz

 

W przypadku gdy osoba uprawniona jest wychowywana przez oboje rodziców, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego tytułem wykonawczym do alimentów na rzecz dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: 

 

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 • zawarła związek małżeński

 

Od dnia 01 stycznia 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.


Podstawa prawna działania:

 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 209 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm).
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
5.  Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Informację sporządził Kierownik Ośrodka - Marian Ambrożuk

Informacja zatwierdzona przez Marian Ambrożuk dnia 12.02.2013 11:49
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 12.02.2013 11:49. Odsłon 2239, Wersja 15
Wersja :   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony