Referat Ogólno - Organizacyjny

Do zadań Referatu Ogólno–Organizacyjnego należy w szczególności:

1)      zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania Urzędu,

2)      prowadzenie rejestru i zbioru pełnomocnictw i upoważnień,

3)      prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Burmistrza,

4)      rejestracja i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,

5)      prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami, spisami, w tym ich zabezpieczenie organizacyjno-techniczne,

6)      prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

7)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu,

8)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,

9)      prowadzenie spraw osób zatrudnionych na podstawie umowy na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz staże absolwenckie,

10)  prowadzenie spraw osobowych osób skierowanych do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

11)  wyposażanie stanowisk pracy w materiały i środki techniczne, biurowe, prasę,

12)  prowadzenie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych Urzędu oraz zbioru aktów prawnych,

13)  nadzór nad sprawnością oraz wykorzystaniem samochodów służbowych,

14)  realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,

15)  nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

16)  administrowanie budynkami i pomieszczeniami administracyjnymi,

17)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu,

18)  prowadzenie archiwum zakładowego,

19)  zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej burmistrza i jego zastępcy,

20)  rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach działalności referatu,

21)  obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

22)  współpraca i nadzór nad działalnością placówek kultury,

23)  prowadzenie rejestru placówek kultury,

24)  wydawanie zezwoleń na organizację zabaw,

25)  prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,

26)  opracowywanie programów kontaktów zagranicznych,

27)  organizacja wyjazdów za granicę w ramach podpisanych porozumień o współpracy,

28)  organizacja przyjmowania delegacji zagranicznych,

29)  koordynacja działań w zakresie realizacji zawartych porozumień i umów z gminami z zagranicy,

30)  prowadzenie działań związanych z promocją gminy, w szczególności opracowywanie i wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych Gminy, ich kolportaż i rozpowszechnianie,

31)  prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także promocję i upowszechnianie kultury,

32)  realizacja zadań związanych z budową i modernizacją małej infrastruktury turystycznej i sportowej,

33)  prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholizmowi, narkomanii  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

34)  przygotowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi  i składanie sprawozdań z jego realizacji,

35)  przygotowywanie projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii  i składanie sprawozdań z jego realizacji,

36)  prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowotną,

37)  rozwiązywanie problemów z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,

38)  prowadzenie dokumentacji i obsługa Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

39)  działania na rzecz niepełnosprawnych i seniorów,

40)  prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady, a w szczególności:

a)      prowadzenie rejestru i zbiorów uchwał Rady,

b)      prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę,

c)      prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

d)      prowadzenie ewidencji wniosków komisji Rady,

41)  obsługa organizacyjno–techniczna posiedzeń Rady i komisji,

42)  prowadzenie spraw dotyczących współpracy Rady z innymi gminami, organizacjami            i instytucjami,

43)  prowadzenie spraw osobowych radnych,

44)  ewidencjonowanie wniosków i zapytań wyborców,

45)  prowadzenie dokumentacji oraz obsługi organizacyjno–technicznej narad organizowanych przez Burmistrza,

46)  prowadzenie spraw dotyczących działalności samorządu mieszkańców jednostek pomocniczych, w szczególności:

a)      organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich,

b)      organizacja i obsługa zebrań wiejskich,

c)      prowadzenie zbioru uchwał zebrań wiejskich,

d)      ewidencjonowanie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, sołtysa i rad sołeckich,

e)      organizacja narad i spotkań z sołtysami,

f)        organizowanie konsultacji społecznych w sprawach tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej,

g)      prowadzenie ewidencji składników mienia administrowanego przez sołectwa,

h)      prowadzenie dokumentacji świetlic wiejskich,

i)        ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków rad sołeckich,

47)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem przetargów,

48) realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:

a) zabezpieczenie funkcjonowania Burmistrza na stanowisku kierowania,

b) zabezpieczenie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego,

c) zabezpieczenie działania administracji i informatyzacji,

d) przygotowanie służby zdrowia, placówek oświaty, kultury, sportu,  zabezpieczenie społeczne,

e) nadzór nad dystrybucją i sposobem wykorzystania przydzielonych środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek organizacyjnych biorących udział przy realizacji ważnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych zniszczeniach  w wyniku działań wojennych.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 29.03.2007 9:00
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.03.2007 9:00. Odsłon 1014, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 14  
Początek strony