2010
Sortowanie wyników: Numer Z dnia  
Numer: I/5010/2010, Z dnia: 14.01.2010, Zmieniana:  

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego
Załączniki:
ogloszenie_2010.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 14.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.01.2010 , wersja 1
Numer: LVII/415/2010, Z dnia: 23.09.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załączniki:
lviii_415_10.pdf
Informacja zatwierdzona przez RRada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Numer: 28/2010, Z dnia: 19.04.2010, Zmieniana:  

Informacja Burmistrza Strzelec Krajeńskich dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2010r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego
Załączniki:
wyniki.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 19.04.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 19.04.2010 , wersja 3
Numer: II/23/2010, Z dnia: 11.03.2010, Zmieniana:  

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie: Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych.
Załączniki:
wypoczynek_letni.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 11.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.03.2010 , wersja 1
Numer: I/22/2010, Z dnia: 05.03.2010, Zmieniana:  

Informacja Burmistrza Strzelec Krajeńskich dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2010r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 05.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.03.2010 , wersja 2
Numer: XLVII/333/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku.
Załączniki:
u_xlvii_333_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.12.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.12.2009 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załączniki:
wzor_oferty.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 14.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.01.2010 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załączniki:
wzor_sprawozdania.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 14.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.01.2010 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
Załączniki:
wzor_umowy.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 14.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.01.2010 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Załączniki:
rozporzadzenie.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.01.2010 , wersja 2
Numer: I/1/1, Z dnia: 13.10.2010, Zmieniana:  

Konsultacje społeczne nad „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

Informacja zatwierdzona przez dnia 13.10.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.10.2010 , wersja 1
Początek strony