Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołową

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ 


WYMAGANE DOKUMENTY


Załączniki:

  • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa
  • Oświadczenie o wysokości uzyskanych plonów i ich cenach

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich ul. Al. Wolności 48,
66-500 Strzelce Krajeńskie
Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Złożenie dokumentów: punkt informacyjny parter , nr pokoju 3
odbiór dokumentów: piętro II, nr pokoju 36
Tel.: (95) 76 36 336  


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 miesięcy od wystąpienia klęski 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Interesant otrzymuje protokół z szacowania strat 


OPŁATY

Brak 


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy


DODATKOWE INFORMACJE

Brak.


PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U Nr 22, poz. 121),
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.,
  • Zarządzenie nr 103 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania na terenie gminy Strzelce Krajeńskie Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania  zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: 

Wniosek o oszacowanie strat z powodu klęski żywiołowej

Informacja zatwierdzona przez Józefa Lipniak-Paszkowska dnia 12.04.2011 11:13
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.04.2011 11:13. Odsłon 320, Wersja 6
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony