Wymeldowania


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego


Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

 

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 

 

Telefon kontaktowy: 95 7636305

 

Sposób załatwienia:


Czynności wymeldowania z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego" lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
Gdy dokonujemy wymeldowania bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, należy wypełnić i podpisać formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące".
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Osoba wymeldowująca się otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:


Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

 

Wymagane dokumenty:


- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
- skrócony odpis aktu urodzenia - w przypadku osoby niepełnoletniej, która nie posiada dokumentu potwierdzającego tożsamość
- wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego"
- wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
-pełnomocnictwo do wymeldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości - w przypadku gdy wymeldowania dokonuje pełnomocnik


Czas realizacji: niezwłocznie

 

Opłaty:


Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.


Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

 

Uwagi:

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu organowi ze względu na miejsce pobytu stałego - najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)

 

Załączniki:


Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

 

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel

Informacja zatwierdzona przez Julita Górska dnia 14.02.2013 11:08
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 14.02.2013 11:08. Odsłon 23, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 
Początek strony