Referat Ogólno - Organizacyjny
Do zadań Referatu Ogólno–Organizacyjnego należy w szczególności:1)      zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania Urzędu,2)      prowadzenie rejestru i zbioru pełnomocnictw i upoważnień,3)      prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Burmistrza,4)      rejestracja i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,5)      prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami, spisami, w tym ich zabezpieczenie organizacyjno-techniczne,6)      prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

7)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu,

8)      prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,

9)      prowadzenie spraw osób zatrudnionych na podstawie umowy na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz staże absolwenckie,

10)  skreślony

11)  wyposażanie stanowisk pracy w materiały i środki techniczne, biurowe, prasę,12)  prowadzenie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych Urzędu oraz zbioru aktów prawnych,13)  nadzór nad sprawnością oraz wykorzystaniem samochodów służbowych,14)  realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,15)  nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

16)  administrowanie budynkami i pomieszczeniami administracyjnymi,

17)  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu,18)  skreślony19)  zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej burmistrza i jego zastępcy,20)  rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach działalności referatu,21)  obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,22)  – 32) skreślone33)  prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholizmowi, narkomanii                             i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

34)  przygotowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi                    i składanie sprawozdań z jego realizacji,

35)  przygotowywanie projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii                      i składanie sprawozdań z jego realizacji,

36)  prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowotną,

37)  rozwiązywanie problemów z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,

38)  prowadzenie dokumentacji i obsługa Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,39)  działania na rzecz niepełnosprawnych i seniorów,

40)  prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady, a w szczególności:

a)      prowadzenie rejestru i zbiorów uchwał Rady,

b)      prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę,

c)      prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

d)      prowadzenie ewidencji wniosków komisji Rady,

41)  obsługa organizacyjno–techniczna posiedzeń Rady i komisji,

42)  prowadzenie spraw dotyczących współpracy Rady z innymi gminami, organizacjami            i instytucjami,

43)  prowadzenie spraw osobowych radnych,

44)  ewidencjonowanie wniosków i zapytań wyborców,

45)  prowadzenie dokumentacji oraz obsługi organizacyjno–technicznej narad organizowanych przez Burmistrza,

46)  prowadzenie spraw dotyczących działalności samorządu mieszkańców jednostek pomocniczych, w szczególności:a)      organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich,b)      organizacja i obsługa zebrań wiejskich,c)      prowadzenie zbioru uchwał zebrań wiejskich, d)      ewidencjonowanie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, sołtysa i rad sołeckich,e)      organizacja narad i spotkań z sołtysami,f)        organizowanie konsultacji społecznych w sprawach tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej,g)      prowadzenie ewidencji składników mienia administrowanego przez sołectwa,h)      prowadzenie dokumentacji świetlic wiejskich,i)        ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków rad sołeckich,47)  skreślony48)  realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:a) zabezpieczenie funkcjonowania Burmistrza na stanowisku kierowania,b) zabezpieczenie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego, c) zabezpieczenie działania administracji i informatyzacji,d) przygotowanie służby zdrowia, placówek oświaty, kultury, sportu, zabezpieczenie społeczne, e) nadzór nad dystrybucją i sposobem wykorzystania przydzielonych środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek organizacyjnych biorących udział przy realizacji ważnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych zniszczeniach  w wyniku działań wojennych.49)  prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu – utrzymywanie w sprawności systemu i   sprzętu informatycznego Urzędu,50)  analizowanie potrzeb w zakresie systemów informatycznych, zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, 51)  tworzenie i aktualizacja stron WWW Urzędu Miejskiego. 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 02.06.2008 13:29
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 02.06.2008 13:29. Odsłon 1013, Wersja 8
Wersja :   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony